Số điện thoại đặc biệt

Các số điện thoại đặc biệt

Cảnh sát cơ động: 113
Cứu hỏa: 114
Cấp cứu: 115
Giải đáp số máy điện thoại: 116
Hỏi đáp thông tin: 1080


* Mã vùng điện thoại của thành phố Đà Nẵng, Việt Nam: 84.511
Comments